یه عده هستن برا زندگیشون برنامه ی خاصی ندارن...شاید مهم ترین کار زندگیشون سرک کشیدن تو زندگیه دیگران، قضاوت کردن نظر دادن و انتقاد کردن و در نهایت غیبت کردن و خبر چینی و این صوبتا باشه. اگه تو هم موضوع صحبتاشون بودی زیاد ناراحت نشو. دارن زندگیشونو میکنن دیگه...توام زندگی تو کن

19/7/95