کسایی که میان درد دل میکنن خودشون میدونن اشتباه کردن. خودشون میدونن درست چیه و چی کار باید کنن. فقط دوس دارن حرف بزنن خودشونو خالی کنن... و دوست دارن به احساساتشون نزدیک بشی از ته دلت... بدون قضاوت... بدون نصیحت...

19/7/95