ذهنم آشفتس و دیگه حوصله ی فکر کردن ندارم. فکر کردنی که نتیجه نداره ارزش نداره ذهنتو بخاطرش درگیر کنی. میتونی همه ی فکر های آشفته رو بندازی تو یه جعبه و بذاری تو طبقه ی سوم یا چهارم ذهنت که دستت بهش نرسه. اصن بذاری همون جا خاک بخوره.والا.

27/7/95