یک عدد بلال جزغاله پتانسیل اینو داره تو یه شب پاییزی منو مست کنه... از خود بی خودم کنه...