پارتنر من باید اونقدر کول و باحال باشه که وقتی ازم بپرسه اگه کتاب بودم؟ اگه شعر بودم؟ اگه فیلم بودم؟ اگه میوه بودم؟ آها اینجا. اگه میوه بودم سریع بدون فکر بگم بلال.
آخه بلال؟ میوه؟ داریم اصن؟ سرمو بکوبم تو دیوار؟ :/