در نقطه چین ترین شرایط به سر میبرم و تا چند ماهه دیگه هم همین وضعه..به این فکر میکنم حالا 10 سال دیگه کی یادشه چی بود چی شد... بذار حالا که هستم در این موقعیت و باید باشم، از شدت نقطه چین بودنش کم کنم تا جایی که امکانش هس... بله خب...