در مبارزه ضربه ی اول را تو بزن، محکم هم بزن!
پی نوشت: قبلش هم موهایت را پشت سرت جمع کن و محکم ببند!