زمان داره میگذره...نمیدونم داره کند میگذره با با سرعت... هر چی هست اما خوب میره...