لیلای عزیز میفهممت. او را شناخته ای از قبل و حالا که آمده است سعی میکنی بیشتر بشناسی اش، کالبد شکافی اش میکنی و سعی میکنی از لایه های زیرین و رویی اش چیزهای دوست داشتنی خودت را پیدا کنی وبعد بگویی: اوهوم ! این خودش است؛ کسی که میتوانم عاشقش شوم ! کسی که میتوانم همه خواب ها و رویاهای خودم و -او را حتا- به واقعیت تبدیل کنم .کارت شبیه فیلسوف ها  میماند با دلیل و منطق میخواهی عاشق شوی ؟! مگر میشود آخر؟؟؟

عزیز من عشق فلسفه نیست؛دلیل نمیخواهد، تصمیم گرفتن و تلاش کردن نمیخواهد، عشق شبیه  عرفان است بدون دلیل آوردن راضیت میکند. عشق قانع شدنی نیست، راضی شدنی است. لیلا ! گول آرمانهای مشترک را نخور، اینها همان دلایل هستند. اتفاقا عشق زاییده ی آرمانهای غیر مشترک است. زاییده شکستن قوانین و سنتها زاییده راه های نو برپا کردن است. بگذار عشق کار خودش را بکند دست از تلاش کردن برایش بردار عشق اگر عشق باشد قانع که نه اما  راضی ات می کند.

#نیلوفر_فرجیان