اینایی که عکس پروفایلشون لبخند و خوشحالی و جمله های مثبت و این صوبتا میذارن... اینا از همه عمگین ترن. زور میزنن به بقیه نشون بدن که شادن... قصیه هموناس که تو ظاهر بیشتر از همه میخندن و خوشحالن و تو دلشون یه کوهی از غم پنهونه...