بارون دم‌صبحی..  دوش‌اب گرم...  موهای نم‌دار... هوای خوب... در   حال باز... خونه گرم... حسای خوف ^_^

عه یادم‌ رف.. اولین‌ روز آذر...