این دنیا تخمیه. همینه دیگه. باید ب اونجات باشه. همینه هیچ چیزو نمیشه ب زور‌‌ بخای. دیگ بزرگ شدی. درسات بیفتی مشروط بشی اخراج بشی نمیتونی ب زور بخای که اتفاق نیفته اتفاقا میفته و تو‌باید به اونجات بگیری همه چیو. هر چیزی ک اتفاق میفته بذا بیفته. خوب یا بد.  دنیا همینه.. 

فقط باید خودتو جم کنی پاشی و ادامه ی زندگی تخمیتو کنی. هیچ احساسی ندارم.