بهار من سال نوا من از هشت فروردین شروع شد... با دیدن تو... بودن با تو... ع عزیزم... بهار من تویی... سال نو من تویی... هشت فروردین من...