دوباره شبا و بی خوابی ها... فصل های بهار و تابستون همین مدله ک شبو تا دیروقت بیداری و صبحا تا لنگ ظهر خواب... 

هووم