امروز با ماهی تی رفتیم بیرون. هنوز برام عادی نشده عادت نکردیم به دیدن هم و اولش یه جوریه :دی

خیابون کیانپارس یاد ع افتادم.. مخصوصا از یه قسمتی رد شدیم تیربرق وسط پیاده رو رو دیدم و یادش افتادم و خاطره های خیلی قشنگی ک تو اون مکان زیبا داشتیم :دی

ماهی تی یه مداد رنگی منگی بهم هدیه داد😍 رنگوو منگوو

بعدش ک از سرویس جا موندم و اتفاقی سرویسو دیدم که چار. ش. یر هم میاد ایستگاه داره... هووم

از خاطرات دیدار با دوست وبلاگی نقطه تامام