از هر طرف فشار رومه. نمیدونم ب کدومش فکر کنم... همه چیزو بسپاری ب یک سمت بیبب و به هیچی فکر نکنی